Pavle Knežević

Pavle Knežević

FINANCIJSKI INSTRUMENTI ZA RURALNI RAZVOJ – ESIF ZAJMOVI SA KAMATAMA VEĆ OD 0,1%

Novo – ESIF zajmovi za ruralni razvoj

Financijski instrumenti Mikro zajmovi za ruralni razvoj i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovih Financijskih instrumenata subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno se odobravaju zajmovi u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.. Iznos Mikro zajma za ruralni razvoj može iznositi najniže 1.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva, odnosno najviše 25.000,00 eura po istom modelu isplate. Iznos Malog zajma za ruralni razvoj može iznositi najniže 25.000,01 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva, odnosno najviše 50.000,00 eura po istom modelu isplate. Rokovi otplate su od 1 godine do 5 godina za Mikro odnosno od 1 godine do 10 godina za Male zajmove za ruralni razvoj, dok poček u oba slučaju iznosi do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine. Isplaćeni iznos zajma ne smije prelaziti definirani maksimalni iznos po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate a istekom roka korištenja zajam ulazi u otplatu. Otplata zajmova vrši se u kvartalnim ratama (jednaka glavnica i pripadajuće kamate).

 

Cilj i namjena Financijskih instrumenata

Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala). Svrha instrumenata je financiranje mjera PRR 2014.-2020. godine: Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda; Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima; Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda. Ovi Financijski instrumenti su namijenjeni ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu, te ulaganjima u obrtni kapital (najviše do 30% od ukupnog iznosa zajma), koji je povezan s aktivnostima razvoja ili proširenja iz prethodne točke (a čija se povezanost dokazuje Poslovnim planom MSP-a i iznosom financiranja).

 

Opći uvjeti prihvatljivosti

Krajnji primatelj mora biti u kategoriji mikro, malog ili srednjeg poduzetnika (MSP); mora biti registriran, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, za specifičnu djelatnost koja je vezana uz planirano prihvatljivo ulaganje najkasnije do trenutka podnošenja zahtjeva za zajam; mora imati više od 50% privatnog vlasništva/kapitala/glasačkih prava te mora imati minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma. Nadalje, krajnji primatelj zajma ne smije imati žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci te ne smije imati nepodmirenih obveza prema državi (ili sa državom mora imati dogovoreno reprogramiranje obveza, sukladno važećim propisima). Ukoliko regulativa zahtjeva, krajnji primatelj također mora biti registriran/upisan i u drugim relevantnim registrima/upisnicima. U trenutku ulaganja i tijekom povrata zajma krajnji primatelji moraju imati registrirano mjesto poslovanja u Republici Hrvatskoj, a gospodarska djelatnost za koju je zajam isplaćen mora se nalaziti u Republici Hrvatskoj. Geografski obuhvat lokacije ulaganja u provedbenom smislu je cijeli teritorij Republike Hrvatske, osim urbanih središta gradova Zagreb, Osijek, Rijeka i Split. Krajnji primatelj ne smije biti društvo u poteškoćama kako je definirano pravilom o državnoj potpori. Osim toga, krajnji primatelj zajma mora ispuniti kriterij ekonomske veličine.

 

Tko se sve može prijaviti?

Krajnji primatelji Financijskih instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj i Mali zajam za ruralni razvoj su sljedeći subjekti malog gospodarstva: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG); obrt; trgovačko društvo (d.o.o./j.d.o.o.) ili zadruga ili proizvođačka organizacija te druga pravna osoba.

 

Kamatne stope

Kamatne stope definirane su lokacijom ulaganja, odnosno jedinicom lokalne samouprave po stupnju razvijenosti sukladno članku 35. Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17) kako slijedi:

I., II., III., IV. skupina jedinica lokalne samouprave: 0,5%

V., VI.,VII., VIII. skupina jedinica lokalne samouprave: 1,0%

Iznimno od navedenog, za mljekarski sektor (uz uvjet da se minimalno 50% investicije odnosi na ulaganje u predmetni sektor) odnosno za primarne proizvođače mlijeka u području govedarstva, kozarstva i ovčarstva te prerađivače (mljekare i sirane), kamatna stopa je 0,1% neovisno o razvijenosti jedinice lokalne samouprave ulaganja.

 

Korištenje sredstava i instrumenti osiguranja

Korištenje sredstava zajma u pravilu traje do 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o zajmu. Krajnji primatelji su dužni zajam koristiti namjenski u skladu s odredbama predmetnih Financijskih instrumenata. Provedbeno tijelo (HAMAG-BICRO) vrši kontrolu namjenskog korištenja zajma a krajnji primatelji su po iskorištenju sredstava zajma dužni pribaviti i istome dostaviti dokumentaciju sukladno Ugovoru o zajmu kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma. Za osiguranje urednog izvršenja obveza po zajmovima primaju se zadužnice krajnjih primatelja zajma i vlasnika. Ovisno o procjeni rizika mogu se zahtijevati i ostali instrumenti osiguranja. Svaki poduzetnik ima pravo korištenja samo jednog Malog zajma za ruralni razvoj u okviru Financijskog instrumenta unutar godine dana računajući od datuma odobrenja zahtjeva, i/ili najviše dva pojedinačna Mikro zajma za ruralni razvoj unutar godine dana, računajući od datuma odobrenja prvog zahtjeva u godini koja se razmatra. Nakon proteka godine dana od odobrenja prvog zahtjeva započinje novi ciklus razmatranja. Ono što je bitno za naglasiti je da kombinacija Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj sa bespovratnim sredstvima sufinanciranim iz bilo kojeg od ESI fondova i/ili drugim financijskim instrumentima sufinanciranim iz bilo kojeg od ESI fondova, nije dozvoljena u sklopu iste investicije.

 

Što se ne može financirati?

Ovim Financijskim instrumentima ne može se financirati sljedeće: ulaganje u restrukturiranje postojećih vinograda, budući da se isto financira iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina; ulaganje u primarnu pčelarsku proizvodnju, jer se isto financira iz Nacionalnog pčelarskog programa; ulaganje u izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima kapaciteta većeg od potreba poljoprivrednog gospodarstva; ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe iz biomase ako ne koriste minimalno 50% toplinske energije; trošak kupovine zemljišta veći od 10% ukupne investicije; financiranje PDV-a (ako je povrativ); refinanciranje postojećih obveza; podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za zajam od strane provedbenog tijela (HAMAG-BICRO); investicije koje služe u osobne svrhe; izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja krajnji primatelj; kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima; kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; kupnja osobnih vozila; kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje te djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora.

 

Usluga „ESIF ključ u ruke“

Tvrtka Caetus Business Consulting vrlo uspješno sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz ESIF okvira od samog početka njihove objave u RH, a sada i u okviru Financijskih instrumenata za ruralni razvoj. Cijeli se postupak prijave na natječaj može obaviti putem naše tvrtke, bez potrebe za dolaskom u Zagreb (putem e-mail-a, telefona i pošte). Naime, zahtjevi za odobrenjem Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj zaprimaju se od 01.09.2018. a Financijski instrumenti vrijede do iskorištenja sredstava (najkasnije do 31. prosinca 2020. godine). Kod sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji, naručitelji usluge „ESIF ključ u ruke“ dostavljaju nam sljedeće: ponude/predračune/troškovnike, ovisno o strukturi ulaganja; (pred)ugovore o kupoprodaji/najmu, ovisno o strukturi ulaganja; projektnu i građevinsku dokumentaciju (ako je relevantno); kopije ugovora o poslovnoj suradnji ili pisma namjere o budućoj poslovnoj suradnji/korištenju usluga/otkupu i sl. (ako je relevantno); ostale pismene i usmene informacije o projektu (prema potrebi, na naš upit); statusnu i financijsku dokumentaciju (prema potrebi i relevantnosti, na naš upit). Usluga „ESIF ključ u ruke“ uključuje: izradu stručnog i kvalitetnog Poslovnog plana; izradu ostalih standardiziranih obrazaca propisanih ESIF programima; predaju gotovog prijavnog paketa na natječaj provedbenom tijelu (HAMAG-BICRO-u); poslovno savjetovanje naručitelja kroz tijek pripreme i ocjenjivanja projekta te zastupanje naručitelja kroz izravnu korespondenciju sa provedbenim tijelom, do dobivanja njegove (pozitivne) Odluke o odobrenju ESIF zajma. Poslovni plan izrađuje se stručno, kvalitetno i realno, prema međunarodnim standardima izrade elaborata isplativosti te prema sadržaju propisanom i prihvaćenom od strane provedbenog tijela ali i svih ostalih financijskih institucija u RH. Vaš uspjeh je i naš uspjeh!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike