Pavle Knežević

Pavle Knežević

NPOO.C6.1.R1-I1.04 Energetska obnova zgrada javnog sektora – natječaj u tijeku

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga do najkasnije 16.05.2023. do 16:00 h, po isteku kojeg započinje postupak dodjele.
Financijska alokacija Poziva iznosi: 39.816.842,52 €

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:
najniži iznos 20.000,00 eura (dvadeset tisuća eura),
najviši iznos 8.000.000,00 eura (osam milijuna eura).

 

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

a) tijela državne vlasti i državne uprave koja su:
– pretežiti vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti, ili
– nadležni za upravljanje i raspolaganje zgradama u pretežitom vlasništvu RH, koje su predmet projekta, a u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti, ili
– korisnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima obavljaju društvene djelatnosti, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u pretežitom vlasništvu RH ili JLP(R)S ili prihvatljive javne ustanove/ustanove;

b) jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su:
– pretežiti vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti, ili
– korisnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima obavljaju društvene djelatnosti, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u pretežitom vlasništvu RH ili JLP(R)S ili prihvatljive javne ustanove/ustanove, ili
– osnivači javnih ustanova ili ustanova koje obavljaju društvene djelatnosti u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u pretežitom vlasništvu RH ili JLP(R)S ili prihvatljive javne ustanove/ustanove;

c) javne ustanove ili ustanove ako ispunjavaju kumulativno sljedeće uvjete:
– obavljaju društvenu djelatnost,
– osnovane su od strane RH, JLP(R)S ili prihvatljive javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice,
– zgrade u kojima obavljaju društvenu djelatnost su u njihovom pretežitom vlasništvu, ili u pretežitom vlasništvu RH, JLP(R)S, prihvatljive javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice koja ju je osnovala;

d) vjerske zajednice ako ispunjavaju kumulativno sljedeće uvjete:
– obavljaju društvenu djelatnost,
– upisane su u Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj ili u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj,
– zgrade u kojima obavljaju društvenu djelatnost su u njihovom pretežitom vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu RH, JLP(R)S ili javne ustanove/ustanove koja obavlja društvenu djelatnost u predmetnoj zgradi, a osnivač joj je vjerska zajednica koja je prijavitelj;

e) udruge ako ispunjavaju kumulativno sljedeće uvjete:
– obavljaju društvene djelatnosti korištenjem javnih ovlasti uređenih posebnim Zakonom,
– upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske,
– zgrade u kojima obavljaju navedene djelatnosti su u njihovom pretežitom vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu RH ili JLP(R)S.

VAŽNO:
U smislu ovog poziva prihvatljivim javnim ustanovama/ustanovama smatraju se javne ustanove/ustanove osnovane od RH ili JLP(R)S ili druge javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice, koje obavljaju društvene djelatnosti.
Prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano ovim Uputama. Prihvatljivost prijavitelja provjerava se sukladno relevantnim dokumentima navedenima u naslovu 2.3 Uputa za prijavitelje.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu sufinancirati u okviru ovog Poziva, u skladu s važećim Zakonom o gradnji i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima, su:

I. Izrada projektne dokumentacije
I.1. Energetski pregled i energetski certifikat prije obnove za zgrade čije ukupna korisna površina ne prelazi 250 m2;
I.2. Izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade (uključujući prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara, prikaz izvedivosti dostupnih visokoučinkovitih alternativnih sustava opskrbe energijom, sažetak analize postojećeg stanja zgrade i dr.) i ostale projektne dokumentacije (troškovnik ugrađene opreme i radova, elaborati, analize – primjerice analiza postojećeg stanja zgrade, kontrola glavnog projekta s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost, iskaznica energetskih svojstava zgrade i dr.);
I.3. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove.

II. Energetska obnova

II.1. Provedba mjera
1. Mjere energetske učinkovitosti sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine:
1.1. Obnova ovojnice zgrade;
– povećanje toplinske zaštite ovojnice (kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade prema vanjskom prostoru ili negrijanom dijelu zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, detalja toplinskih mostova), hidroizolacija i drenaža ovojnice
– vanjski sustavi za zaštitu od sunca
– povećanje toplinske zaštite, hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju unutrašnjost zgrade od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata pročelja u tim zidovima
– ugradnja zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada kojima se povećava toplinska zaštita ovojnice
1.2. Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode.

II.2. Stručni nadzor građenja / Projektantski nadzor / Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja

III. Upravljanje projektom i administracija: izrada Obrazaca za prijavu projektnog prijedloga, administracija i tehnička koordinacija, poslovi upravljanja projektom, financijskog upravljanja i izvještavanje, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema važećem Zakonu o javnoj nabavi za obveznike istog.

IV. Promidžba i vidljivost projekta: privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice, priopćenje ili konferencije za medije, izrada WEB stranice, od čega su trajna ploča ili pano i naljepnice obvezni.

Prihvatljivi troškovi

1. Troškovi vezani uz izradu projektne dokumentacije obuhvaćeni mjerama pod I.1., I.2. i I.3. iz naslova 2.7 Uputa, nastali nakon 1. veljače 2020. godine;
2. Troškovi energetske obnove zgrade javnog sektora (ETC-a) obuhvaćeni mjerama pod
II.1. Provedba mjera iz naslova 2.7 Uputa i Aneksom 2. Uputa koji udovoljavaju definiranim tehničkim uvjetima iz istog, pri čemu trošak zamjene postojećih neučinkovitih sustava grijanja i kotlova (npr. na bazi ugljena ili loživog ulja ili standardnih postojećih plinskih kotlova/bojlera) s visokoučinkovitim kondenzacijskim kotlovima na plin u iznosu od najviše 20% ukupne vrijednosti radova;
3. Trošak vezan uz provođenje ispitivanja (s izdavanjem mjernih ispitnih protokola i atesta) čija obveza je određena glavnim projektom energetske obnove;
4. Trošak vezan uz stručni nadzor građenja, projektantski nadzor i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
5. Trošak izrade Obrazaca za prijavu projektnog prijedloga;
6. Troškovi izrade dokumentacije za nadmetanje prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi te izrade dokumentacije za nadmetanje prema važećem Zakonu o javnoj nabavi za obveznike istog;
7. Troškovi povezani s aktivnošću upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave, odnosno u postupku nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi u skladu s odredbama iz naslova 5.2 Uputa;
8. Troškovi osoblja Prijavitelja, kao troškovi provedbe projekta (odnosi se na obavljanje aktivnosti „Upravljanje projektom i administracija“ iz naslova 2.7 Uputa), pod sljedećim uvjetima:
a) temelje se na stvarnim troškovima, odnosno pravdaju opisom aktivnosti i iskazom sati provedenih za upravljanje projektom,
b) izračunati su na način da se zadnji godišnji dokumentirani bruto iznos troškova plaća osoblja podijeli s 1720 (tisuću sedamsto dvadeset) sati. Tijekom provedbe projekta, izračun se prema potrebi ažurira prema novim podacima o godišnjem bruto iznosu plaće. Godišnji bruto iznos plaće obuhvaća bruto plaću (uključujući obvezne doprinose iz plaće, porez i prirez) te obvezne doprinose na plaću.
9. Troškovi za promidžbu i vidljivost projekta (odnosi se na obavljanje aktivnosti IV. iz naslova 2.7 Uputa), a obvezno:
– trošak izrade naljepnice i trošak izrade trajne ploče ili panoa,
10. Troškovi izrade privremene informacijske ploče, priopćenja ili konferencije za medije, izrada WEB stranice su prihvatljivi, ali nisu obvezni;
11. Trošak poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) za koji Prijavitelj/Korisnik, nema pravo ostvariti odbitak.

Stope sufinanciranja: 60% – 100% prihvatljivih troškova projekta (za detalje poslati upit)

Rok za podnošenje projektnih prijava: 16.05.2023, 16:00 h

Kontakt podaci za pripremu projektnog prijedloga i upravljanje projektom:

  • 01 3077 580
  • 099 3077 580
  • info@caetus.hr

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike

Koristimo kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva na stranicama. Ukoliko nastavite koristiti ove stranice, pretpostaviti ćemo da se slažete s  pravilima privatnosti i općim uvjetima poslovanja.