Pavle Knežević

Pavle Knežević

NPOOC6.1.R1-I2.01 Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima – zatvoreno

Predmet Poziva
Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine, na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je ona koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • najmanje 66% ukupne korisne površine iste koristi se za stanovanje;
 • ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
 • njome upravlja upravitelj zgrade;
 • predmet ili obuhvat projektnog prijedloga je ono što je predmet upravnog akta kojim se definira obnova;
 • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano;
 • oštećena je u potresima na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije;
 • označena je sljedećim kategorijama uporabljivosti (naljepnicama) – U2, PN1, PN2, N1 i N2;
 • postojeća je sukladno važećem Zakonu o gradnji i važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije;

ili višestambena zgrada definirana sukladno važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • zgrada namijenjena stanovanju;
 • sastoji se od najmanje četiri stana;
 • predmet ili obuhvat projektnog prijedloga je ono što je predmet upravnog akta kojim se definira obnova;
 • oštećena je u potresima na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
 • označena je sljedećim kategorijama uporabljivosti (naljepnicama) – U2, PN1, PN2, N1 i N2;
 • postojeća je sukladno važećem Zakonu o gradnji i važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije;

Prihvatljivi prijavitelji:
1) ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17 – ispravak);
ili
2) upravitelj zgrade (upravitelj) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 378. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17 – ispravak) i čl. 4. (točka 72.) Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21).

Iznos sredstava:
Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga do najkasnije 22. kolovoza 2023. do 16:00 sati, po isteku kojeg započinje postupak dodjele.
Financijska alokacija Poziva iznosi 27.000.000,00 eura (dvadesetsedammilijunaeura) .
Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • najniži iznos 40.000,00 eura (četrdesettisućaeura),
 • najviši iznos 4.500.000,00 eura (četirimilijunapetstotisućaeura).

 

Intenziteti potpora: 

 • I.1. Energetski pregled i energetski certifikat, prije obnove: do 100%
 • I.2. Izrada glavnog projekta energetske obnove i ostale projektne dokumentacije: do 100%
 • I.3. Energetski pregled i energetski certifikat, nakon obnove: do 100%
 • II.1. Provedba mjera energetske obnove: do 80%
 • II.2. Stručni nadzor građenja/ Projektantski nadzor / Koordinator zaštite na radu tijekom građenja: do 100%
 • Upravljanje projektom i administracija: do 100%
 • Promidžba i vidljivost projekta: do 100%

Prihvatljive aktivnosti:

1. Izrada projektne dokumentacije

 1. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove;
 2. Izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade (uključujući prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara, prikaz izvedivosti dostupnih visokoučinkovitih alternativnih sustava opskrbe energijom, sažetak analize postojećeg stanja zgrade i dr.) i ostale projektne dokumentacije (troškovnik ugrađene opreme i radova, elaborati, analize – primjerice analiza postojećeg stanja zgrade, kontrola glavnog projekta s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost, iskaznica energetskih svojstava zgrade i dr.);
 3. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove.

2. Obnova

 • Provedba mjera energetske obnove
  1. Obnova ovojnice zgrade: a) povećanje toplinske zaštite ovojnice (kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade prema vanjskom prostoru ili negrijanom dijelu zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, detalja toplinskih mostova), hidroizolacija i drenaža ovojnice; b) vanjski sustavi za zaštitu od sunca; c) povećanje toplinske zaštite, hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju unutrašnjost zgrade od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata pročelja u ti zidovima; d) ugradnja zelenog krova / ozelenjenog pročelja zgrada kojima se povećava toplinska zaštita ovojnice.
  2. Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode.
  3. Promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode: kotao na pelete / sječku, dizalice topline, solarni kolektori itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe višestambene zgrade oštećene u potresu.
  4. Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje višestambene zgrade oštećene u potresu, uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav).
  5. Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom.
  6. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom.
  7. Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara.
  8. Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta.
  9. Mjere unaprjeđenja vezano uz ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade kojom se podiže razina nosivosti za min. 10% iznad razine propisane važećim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije.
  10. Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (uz mjere ugradnje zelenog krova / ozelenjenog pročelja zgrada, uključuju i uređenje s ozelenjavanjem novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici).
  11. Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle).
  12. Elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom).
  13. Provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.).
 • Stručni nadzor građenja / Projektantski nadzor / Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 • Upravljanje projektom i administracija:
  1. izrada Obrazaca za prijavu projektnog prijedloga;
  2. administracija i tehnička koordinacija:
  3. poslovi upravljanja projektom, financijskog upravljanja i izvještavanje;
  4. planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi;
  5. planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema važećem Zakonu o javnoj nabavi za obveznike istog.
 • Promidžba i vidljivost projekta: privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice, priopćenje ili konferencije za medije, izrada web stranice, od čega su trajna ploča ili pano i naljepnice obvezni

 

Provedba mjera energetske obnove obuhvaćene Popisom tehničkih uvjeta moraju zadovoljavati uvjete istog radi sufinanciranja energetske obnove u višestambenim zgradama oštećenim u potresu, a uključuju sve građevinske, obrtničke i instalaterske radove i opremu prema projektu i troškovniku vezane uz energetsku obnovu zgrade kojima će se postići Pozivom definirani tehnički uvjeti te ostale povezane radove i opremu potrebne za postizanje istih odnosno potpuni završetak aktivnosti sukladno pravilima struke.

Za pripremu projektne dokumentacije i upravljanje projektom (provedbu) kontaktirajte nas na:
099/3077-580; info@caetus.hr

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike

Koristimo kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva na stranicama. Ukoliko nastavite koristiti ove stranice, pretpostaviti ćemo da se slažete s  pravilima privatnosti i općim uvjetima poslovanja.