Pavle Knežević

Pavle Knežević

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Svrha natječaja

Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:

 • smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu),
 • smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera,
 • povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije.

 

Korisnici

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Prijavitelji u projektnom prijedlogu moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

 

Raspoloživost sredstava

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 60.000.000,00 eura.

Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstva će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:

 1. fotonaponske elektrane – alokacija 50.000.000,00 eura
 2. elektrane na biomasu – alokacija 5.000.000,00 eura
 3. bioplinske elektrane – alokacija 5.000.000,00 eura

 

Visina javne potpore

Najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 100.000,00 eura.

Najviši iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju do najvišeg iznosa 4.000.000,00 eura.

 

Intenzitet javne potpore

NUTS 2

 

Područje potpore

Mikro         i malo

poduzeće

Srednje poduzećeVeliko poduzećeDokument
   Program potpora, Poglavlje VIII, Intenzitet potpore točka 1.a)
HR05 Grad Zagreb70,00%60,00%50,00%
HR02 Panonska Hrvatska HR03 Jadranska Hrvatska

HR06 Sjeverna Hrvatska

 

 

80,00%

 

 

70,00%

 

 

60,00%

Program potpora, Poglavlje VIII, Intenzitet potpore točka 1.a)

 

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti prihvatljive za financiranje u okviru Poziva su aktivnosti koje pridonose ostvarivanju svrhe i pokazatelja Poziva, odnosno aktivnosti ulaganja u proizvodnju električne energije iz OIE za vlastite potrebe:

A1. Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu (on- grid) pri čemu učinkovitost fotonaponskih modula mora iznositi najmanje 20%.

A2. Izgradnja elektrane na biomasu pri čemu prosječna godišnja učinkovitost proizvodnje korisne topline u postrojenju mora iznositi najmanje 50% te najmanje 30% biomase mora biti osigurano iz ostataka proizvodnog procesa Prijavitelja.

A3. Izgradnja elektrane na bioplin pri čemu prosječna godišnja učinkovitost proizvodnje korisne topline u postrojenju mora iznositi najmanje 50% te moraju biti zadovoljeni uvjet za proizvodna postrojenja sa zatvorenim spremnikom digestata – maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70%, odnosno maseni udio sirovina dobivenih siliranjem žitarica, livadnih trava ili drugih poljoprivrednih ili energetskih usjeva ne može biti veći od 30% masenog udjela u supstratu na godišnjoj razini.

A4. Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) na lokaciji OIE elektrane, samo uz provođenje aktivnosti pod brojem A1. i/ili A2. i/ili A3.

A5. Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova aktivnosti navedenih pod brojem A1., A2., A3. i A4.

 

Prihvatljivi troškovi unutar ovog natječaja odnose se na slijedeće kategorije:

 1. Izgradnje integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabavu fotonaponskih modula, pretvarača (invertera) i ostalog DC i AC razvoda instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže, priključnog ormara, regulacijske, mjerne i ostale opreme za prikupljanje i prikazivanje podataka, opreme obračunskog mjernog mjesta, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) FN elektrane, gromobranske instalacije FN elektrane i ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava.
 2. Izgradnje elektrane na biomasu za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz biomase, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) elektrane te ostale opreme potrebne za pravilan rad
 3. Izgradnje elektrane na bioplin za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz bioplina, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) elektrane te ostale opreme potrebne za pravilan rad
 4. Postavljanja sustava za skladištenje električne energije (baterije) do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za skladištenje energije (baterije), pri čemu kapacitet baterije ne smije iznositi više od 25% najveće ukupne dnevne proizvodnje električne energije za vlastite potrebe, sustava za nadzor i upravljanje te ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava.
 5. Projektantskog nadzora i stručnog nadzora što uključuje troškove usluga projektantskog nadzora i troškove usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer,
 6. Koordinacije zaštite na radu što uključuje troškove usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Ukupni troškovi nadzora (Projektantski nadzor i aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova) su prihvatljivi najviše u iznosu do 4% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje.

 

Podnošenje projektnog prijedloga

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja na propisanim obrascima i sa cjelokupnom obaveznom dokumentacijom (iz točke 3.2. Poziva), u elektroničkom obliku na USB-u/CD- u/DVD-u, isključivo preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Zatvorena omotnica mora sadržavati:

 • naziv i adresu Prijavitelja,
 • datum i vrijeme zaprimanja u poštanskom uredu,
 • naznaku Poziv za dodjelu sredstava „MF-2023-1-1“ – NE OTVARAJ.

Podnošenje projektnih prijedloga na Poziv započinje 18. travnja 2023. godine u 09:00 sati.

Rok za dostavu projektnih prijedloga na Poziv završava 19. lipnja 2023. godine u 09:00 sati.

 

Za pripremu projektnog prijedloga i provedbu projekta:

 • 099 3077 580
 • info@caetus.hr

Vaš uspjeh je i naš uspjeh!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike

Koristimo kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva na stranicama. Ukoliko nastavite koristiti ove stranice, pretpostaviti ćemo da se slažete s  pravilima privatnosti i općim uvjetima poslovanja.