Pavle Knežević

Pavle Knežević

IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE – NATJEČAJ U TIJEKU

Cilj najavljenog poziva 
Predmet poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“ je poticanje ulaganja u izgradnju novih građevina, dogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih građevina te opremanje građevina kako bi se mogli uspostaviti centri za starije osobe, kroz koje će se povećati dostupnost usluga dugotrajne skrbi za osobe starije životne dobi te njihova ravnomjernija teritorijalna pokrivenost.

Kao rezultat provedbe projekta, prijavitelji kojima su dodijeljena sredstva morati će osnovati novu javnu ustanovu – centar za pružanje usluga u zajednici – centar za starije osobe, koji će pružati institucijske ali i izvaninstitucijske usluge.

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji za sufinanciranje izgradnje centara za starije osobe su jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20).

U okviru ovog Poziva projektno partnerstvo je obavezno, što znači da prijavitelj ne može samostalno podnijeti projektnu prijavu. Projektni prijedlozi moraju uključivati jedinicu lokalne samouprave kao prijavitelja, a obavezni partner prihvatljivom prijavitelju u svakoj projektnoj prijavi je jedinica područne (regionalne) samouprave, tj. županija na čijem području se projekt provodi. Jedna županija može biti Partner u više projektnih prijedloga prijavitelja sa sjedištem u toj županiji.

Iznos sredstava
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 49.107.439,11 EUR
Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

  • Najniži iznos  2.181.962,97 EUR
  • Najviši iznos  6.138.429,89 EUR

Intenzitet potpore
Najviša stopa financiranja za ovaj Poziv može iznositi 100% prihvatljivih troškova do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu.
Najviša stopa sufinanciranja (100% prihvatljivih troškova) dozvoljena je za projektne prijedloge u okviru kojih će se izgraditi:
–    infrastruktura za pružanje izvaninstitucijskih i institucijskih usluga financirana sredstvima ovog Poziva koja će biti isključivo namijenjena korištenju za negospodarske svrhe;
–    infrastruktura za pružanje izvaninstitucijskih i institucijskih usluga financirana sredstvima ovog Poziva koja će biti namijenjena korištenju za mješovite svrhe (negospodarska i gospodarska namjena) pri čemu je gospodarska namjena infrastrukture sporedna tj. godišnji kapacitet infrastrukture koja se odnosi na gospodarsku namjenu ne premašuje 20% ukupnog godišnjeg kapaciteta infrastrukture.

Prihvatljivi troškovi

Troškovi izrade projektne i tehničke dokumentacije
a)    troškovi izrade projektne dokumentacije – priprema projektnog prijedloga, što podrazumijeva pripremu Prijavnog obrasca i podršku u pripremi ostalih priloga predviđenih Uputama,
b)    troškovi izrade potrebne tehničke dokumentacije –  priprema idejnog rješenja, glavnog i izvedbenog projekta, izrada studija i elaborata (ukoliko je primjenjivo), proračuna, troškovnika radova i opreme,
c)    troškovi dokumentacije i stručnjaka potrebnih za ishođenje potrebnih dozvola,
d)    izrade ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., izrada studije/elaborata utjecaja na okoliš,
e)    troškovi dokumentacije potrebne za građevinske radove, pripreme izgradnje elektroenergetskih objekata i sl.,
f)    troškovi izrade investicijske studije prema Obrascu 3. – Investicijska studija.

Troškovi izvođenja radova – izgradnje te rekonstrukcije postojećih građevina
a)    troškovi građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja),
b)    troškovi zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja,
c)    prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi i ostalih pomagala za svladavanje visinskih prepreka,
d)    prilagodba prostora u skladu sa specifičnim potrebama korisnika kako bi prostor za pružanje socijalnih usluga za starije osobe (institucijske i izvaninstitucijske) u potpunosti odgovarao odredbama Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga itd.,
e)    troškovi pripremnih radova na gradilištu kao što su rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada i sve vrste komunalnih priključaka.

Trošak opremanja prostora
a)    troškovi nabave opreme i namještaja.

Trošak nabave vozila
a)    troškovi nabave osobnih vozila i vozila posebne namjene koji će se koristiti za prijevoz korisnika institucijskih i pružanje izvaninstitucijskih usluga centra za starije osobe.

Troškovi stručnog nadzora građenja, projektantskog nadzora, usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, usluge voditelja projekta građenja.

Troškovi vanjskih stručnjaka u području javne nabave za pomoć u pripremi dokumentacije za nadmetanje i provedbi postupaka javne nabave.

Troškovi promidžbe i vidljivosti
a)    privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice itd.,
b)    troškovi informiranja javnosti o uslugama koje će centar za starije osobe pružati.

ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJAVA: 22.03.2023, 23:59h

Caetus Business Consulting nudi stručnu i kvalitetnu pripremu i provedbu projekata po modelu usluge ključ-u-ruke.

Za više detalja te kako biste na vrijeme započeli s pripremom projektnih prijedloga, javite nam se na:
info@caetus.hr
099/3077-580
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike

Koristimo kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva na stranicama. Ukoliko nastavite koristiti ove stranice, pretpostaviti ćemo da se slažete s  pravilima privatnosti i općim uvjetima poslovanja.