Pavle Knežević

Pavle Knežević

Ciljana znanstvena istraživanja (NPOO.C3.2.R3-I1.04)

 • Datum objave: 21.04.23, 19:23
 • Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 24.04.23, 00:01
 • Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.08.23, 23:58

Predmet Poziva:
Program „Ciljana znanstvena istraživanja“ podržava kolaborativne projekte industrijskih istraživanja, koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Programom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.

Projekte provode konzorciji, sastavljeni od prijavitelja i jednog ili više partnera, a u konzorciju treba biti najmanje jedna istraživačka organizacija i jedno poduzeće. Istraživačka organizacija i poduzeće mogu imati ulogu prijavitelja ili partnera.

Posebni ciljevi Poziva: 
A.    Unaprjeđenje suradnje istraživačkih organizacija i poduzeća,
B.    Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije,
C.    Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja.

Ukupna bespovratna sredstva: 50.003.318,00 €

 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 €

Intenziteti potpora:

A)    Potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014:

Temeljno istraživanje (aktivnosti grupe 1.a. u poglavlju 2.7.) 

 • Malo poduzeće – 100%
 • Srednje poduzeće – 100%
 • Veliko poduzeće – 100%

Industrijsko istraživanje

 • Malo poduzeće – 70% (70+15 = 85, ali je max 80%)
 • Srednje poduzeće – 60% (60+15, max 75%) 
 • Veliko poduzeće – 50% (50+15, max 65%)

Intenzitet potpore za industrijsko istraživanje može se povećati za 15 postotnih bodova do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
(a) za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i za 20 postotnih bodova za mala poduzeća
(b) za 15 postotnih bodova ako projekt uključuje učinkovitu suradnju:
•    između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija snosi najmanje 10% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja.

B)    Potpore za inovacije za MSP-ove temeljem članka 28. Uredbe Komisije (EU) br. 651/201
Intenzitet potpore = 50 % (nije primjenjivo na velika poduzeća).

C)    Potpore male vrijednosti (de minimis) temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013:
Mikro, mala, srednja i velika poduzeća = 75%.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
•    mikro, malo ili srednje poduzeće, koje zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014;
ili
•    veliko poduzeće, koje ne zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014;
ili
•    ˝istraživačka organizacija˝ odnosno privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti, osnovana u skladu s Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva:
Prijavitelji projekt provode u obveznom partnerstvu s najmanje jednim i najviše tri partnera. Prijavitelj i partneri moraju biti dio konzorcija. Među prijaviteljem i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija.
Prihvatljivi partner je:
•    mikro, malo ili srednje poduzeće, koje zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014;
ili
•    veliko poduzeće, koje ne zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014;
ili
•    ˝istraživačka organizacija˝ odnosno privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti osnovana u skladu s Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2).

Broj projektnih prijedloga: 
Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više od jednog projektnog prijedloga.

Prihvatljive aktivnosti:

1) Istraživanje (TRL 1-4)
a. Temeljno istraživanje, promatranje temeljnih principa (pregledi literature, prikupljanje podataka);
b. Industrijsko istraživanje: npr. mjerenje, testiranje, formuliranje tehnološkog koncepta – izrada prototipa (eksperimentalna provjera koncepta, testiranje u laboratorijskim uvjetima), uključujući nabavu relevantnog materijala ili potrebne opreme, uključujući znanja i patente,
c. Priprema i objava publikacija i druge srodne aktivnosti u okviru istraživačkog rada.

2) Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva

 • Rad na projektnim prijedlozima za nastavak financiranja,
 • Rad na dugoročnim strategijama za suradnju između akademske zajednice i gospodarstva.

3) Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

 • Pretraga patenata,
 • Validacija ideje tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva,
 • Ostale aktivnosti povezane s provjerom i zaštitom intelektualnog vlasništva.

4) Posjećivanje i organizacija konferencija ili drugih specijaliziranih događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima (konferencije, edukacije, stručni skupovi, događaji za pronalaženje suradnika i slično):

 • Posjećivanje i organizacija relevantnih konferencija, edukacija, sajmova i sličnih događanja, povezanih s istraživačkom temom projekta,
 • Posjećivanje i organiziranje događaja za pronalaženje suradnika (npr. događaji za pronalaženje partnera za Horizon Europe).

5) Diseminacija rezultata projekta i vidljivost

6) Upravljanje projektom i koordinacija konzorcija (prihvatljivo samo za prijavitelja)

 • Koordinacijske aktivnosti vezane za upravljanje projektom i konzorcijem.

7) Administrativno vođenje projekta

 • Izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su izvještavanje, priprema zahtjeva za plaćanje, priprema i provođenje postupaka nabave i sl..

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive kategorije troškova za poduzeća 
Napomena: Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih poduzeća uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta.

A. Potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 

1. Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja (bruto 2) zaposlenih i novozaposlenih u poduzeću koji će raditi na provedbi projekta, uključujući i upravljanje projektom i konzorcijem. Trošak osoblja za upravljanje i koordinaciju konzorcijem te upravljanje projektom prihvatljivo je samo za prijavitelja. Trošak osoblja koje je zaduženo za istraživačke aktivnosti kao i administrativno vođenje projekta prihvatljiv je za prijavitelja i partnera.
Trošak se temelji na standardnim veličinama jediničnog troška, a metodologija izračuna opisana je u Prilogu 9. Kod pripreme projektnog prijedloga, tj. proračuna projekta, prijavitelj treba uzeti u obzir projicirane stvarne sate koje će djelatnici utrošiti na provedbu projektnih aktivnosti. Ukupni broj sati prijavljen po osobi za određenu godinu provedbe projekta ne smije prelaziti broj sati upotrijebljen pri izračunu te satnice. Pri izračunu standardne veličine jediničnog troška koristi se bruto 2 plaća koja uključuje bruto 1 plaću i obvezne doprinose na plaću. Naknade i dodaci na plaću (npr. putni trošak, jubilarna nagrada, dar za djecu, regres, božićnica i dr.) nisu prihvatljivi pri izračunu bruto 2 plaće.
Prijavitelj je obvezan čuvati dokumentaciju koja se odnosi na izravne troškove osoblja – dokazi o izdacima (npr. ugovori, odluke, platne liste, evidencije radnog vremena), kako bi osigurao odgovarajući revizijski trag. Za osoblje zaposleno na projektu obvezno je voditi evidenciju radnih sati kako bi se izračunali stvarni sati rada na projektu.
Troškovi osoblja za sate stvarno odrađene na provedbi projektnih aktivnosti isplaćivat će se temeljem satnice izračunate na gore opisan način. Kod pripreme projektnog prijedloga, tj. proračuna projekta, prijavitelj treba uzeti u obzir projicirane stvarne sate koje će djelatnici utrošiti na provedbu projektnih aktivnosti.

2. Troškovi vanjskih usluga istraživanja, ukoliko istraživački tim nije u mogućnosti samostalno izvršiti pojedine aktivnosti. Ukupan iznos troškova ne smije biti veći od 15% prihvatljivih troškova projekta.

3. Troškovi znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima.

4. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Troškovi amortizacije prihvatljivi su samo ukoliko javna bespovratna sredstva nisu doprinijela stjecanju amortizirane imovine.

5. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta (npr. kemikalije, reagensi, plastični pribor, uzorci) ako su izravno vezani uz provedbu istraživačkih aktivnosti projekta.

6. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja člana konzorcija (prijavitelja ili partnera). Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove vezane uz  troškove upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.

Porez na dodanu vrijednost za sve prihvatljive troškove, a na koje prijavitelj nema pravo povrata, prihvatljiv je trošak. 

B. Potpore za inovacije za MSP-ove temeljem članka 28. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014

1. Troškovi naknada koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.). Ukupan iznos troškova službenih pristojbi ne smije biti veći od 10% prihvatljivih troškova projekta.

2. Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva.

C. Potpore male vrijednosti (de minimis) temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 

1. Troškovi organizacije događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.

2. Troškovi posjećivanja događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.

3. Troškovi izrade internetske stranice projekta.

4. Trošak vanjskih usluga za administrativno upravljanje projektom i pripremu i provedbu postupaka nabave.

5. Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata proizašlih iz projekta (npr.  troškovi objave znanstvenih radova, lekture, kotizacije, povezani putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice, troškovi organizacije radionica/konferencija).

Prihvatljive kategorije troškova za istraživačke organizacije 
Napomena: Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih istraživačkih organizacija uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta.

1. Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja (bruto 2) zaposlenih i novozaposlenih u istraživačkoj organizaciji koji će raditi na provedbi projekta, uključujući i upravljanje projektom i konzorcijem. Trošak osoblja za upravljanje i koordinaciju konzorcijem te upravljanje projektom prihvatljivo je samo za prijavitelja. Trošak osoblja koje je zaduženo za istraživačke aktivnosti kao i administrativno vođenje projekta prihvatljiv je za prijavitelja i partnera.

2. Troškovi vanjskih usluga istraživanja, ukoliko istraživački tim nije u mogućnosti samostalno izvršiti pojedine aktivnosti. Ukupan iznos troškova ne smije biti veći od 15% prihvatljivih troškova projekta.

3. Troškovi znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima.

4. Troškovi kupnje opreme (uključujući i IT opremu i softverska rješenja) za istraživanje i razvoj i troškovi povezani s nabavom opreme (dostava, instalacija, kalibracija, edukacija za korištenje koju nudi dobavljač opreme). Nabava opreme u sklopu projekta treba biti opravdana i nužna, osobito u odnosu na dostupnost postojeće opreme u Republici Hrvatskoj. Navedeno će se provjeravati putem Informacijskog sustava znanosti RH https://www.croris.hr.

5. Trošak korištenja opreme na drugoj instituciji prema važećem cjeniku institucije, ako je direktno vezan uz provedbu projekta (ne odnosi se na trošak korištenja opreme među članovima konzorcija).

6. Troškovi potrošnog istraživačkog materijala (npr. kemikalije, reagensi, plastični pribor, uzorci) ako su izravno vezani uz provedbu istraživačkih aktivnosti projekta.

7. Troškovi naknada koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.). Ukupan iznos troškova službenih pristojbi ne smije biti veći od 10% prihvatljivih troškova projekta.

8. Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva.

9. Troškovi organizacije događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.

10. Troškovi posjećivanja događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.

11. Troškovi izrade internetske stranice projekta.

12. Trošak vanjskih usluga za administrativno upravljanje projektom i pripremu i provedbu postupaka (javne) nabave.

13. Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata proizašlih iz projekta (npr. troškovi objave znanstvenih radova, lekture, kotizacije, povezani putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice, troškovi organizacije radionica/konferencija).

14. Troškovi terenskog istraživanja potrebnih za provedbu istraživanja predviđenih Pozivom. Terensko istraživanje se mora odvijati na teritoriju Republike Hrvatske i ne smije trajati duže od 30 dana.

15. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja člana konzorcija (prijavitelja ili partnera). Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove vezane uz troškove upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.

Porez na dodanu vrijednost za sve prihvatljive troškove, a na koje prijavitelj nema pravo povrata, prihvatljiv je trošak. 

Za pripremu projektne dokumentacije i upravljanje projektom (provedbu) kontaktirajte nas na:
099/3077-580; info@caetus.hr
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike

Koristimo kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva na stranicama. Ukoliko nastavite koristiti ove stranice, pretpostaviti ćemo da se slažete s  pravilima privatnosti i općim uvjetima poslovanja.